Kauno miesto savivaldybės neformalaus vaikų švietimo sistema | Skaitmeninis knygnešys

Kauno miesto savivaldybės neformalaus vaikų švietimo sistema

Sprendimo kūrėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Kategorija: Mokymasis ir švietimas


Kur galima rasti sprendimą: Administravimo dalis - Administravimo dalis - https://lankomumas.kaunas.lt/, Tėvų dalis - https://popamoku.kaunas.lt/, Tevu dalis - Administravimo dalis - https://lankomumas.kaunas.lt/, Tėvų dalis - https://popamoku.kaunas.lt/

Kodėl?

Didžioji dalis su Kauno miesto neformalaus vaikų švietimo organizavimu susijusių procesų buvo atliekami neautomatizuotai. Rankiniu būdu planuotos neformalaus vaikų švietimo programos, vykdytas mokinių registravimas ir lankomumas, duomenys kaupti rašytiniuose dokumentuose (dienynuose). Vaikų tėvams ar įgaliotiems atstovams nebuvo sudarytos galimybės stebėti jų vaikų lankomų neformalaus švietimo veiklų, veiklų lankomumo realiu laiku, domėtis tvarkaraščiais. Kauno miesto savivaldybės administracija, siekdama pagerinti savivaldybės valdomų neformalaus vaikų švietimo paslaugas, jas tinkamai planuoti ir didinti tėvų pasitenkinimą teikiamomis neformalaus vaikų švietimo paslaugomis, nutarė sukurti, įdiegti ir naudoti vientisą Kauno miesto savivaldybės valdomų įstaigų neformalaus vaikų švietimo sistemą. Sukurta sistema prisideda prie ketvirtojo darnaus vystymosi tikslo - kokybiškas švietimas, kuriuo užtikrinamas visiems prieinamas kokybiškas švietimas pasitelkiant šiuolaikines technologijas. Sistema prisideda ir prie dešimtojo darnaus vystymosi tikslo – mažesnė nelygybė, kuriuo mažinama socialinė ir finansinė nelygybė.

Sprendimo technologinis pagrindas:

Kaip?

Kauno miesto savivaldybės neformalaus vaikų švietimo veiklą vykdo 6 sporto srities ir 10 švietimo srities Kauno miesto savivaldybės valdomų įstaigų, kuriose dirba 836 sporto ir švietimo įstaigų specialistai (treneriai ir pedagogai).
Kauno miesto savivaldybės neformalaus vaikų švietimo sistema naudojasi tiek savivaldybė kaip veiklų planuotoja, tiek įstaigos kaip veiklų vykdytojai, tiek tėvai (vaikai) kaip veiklų naudotojai. Sistemą sudaro trys dalys:
• administravimo dalis, skirta Kauno miesto savivaldybės darbuotojams, neformalaus vaikų švietimo įstaigų administracijoms ir specialistams;
• tėvų dalis, skirta naudotis tėvams;
• mobilioji aplikacija (Android QS) susieta su įsigytais mobiliaisiais telefonais ir jų programine įranga (Samsung KNOX Manage), skirta naudotis specialistams.
Kaip veikia sistema?
Sistemoje yra naudojamas veiklos sričių klasifikatorius, kuris skirtas atskirti ir suklasifikuoti veiklos sritis pagal savo kryptį (švietimo ir sporto sritis). Šiose srityse, pagal individualią specifiką, yra sudaromi: programų klasifikatorius (švietimo srityje) ir meistriškumo pakopos klasifikatorius (sporto srityje). Pagal kiekvieną iš klasifikatoriaus atšaką yra sukuriami: dėstomos ir ugdomos veiklos, grupės, sporto šakų skirstymas ir t.t., kuriose jau gali būti sudarinėjami lankančiųjų sąrašai, tvarkaraščiai ir pan.
Specialistai kaip veiklų vykdytojai, pagal sudarytus tvarkaraščius ir jiems priskirtas veiklas, mobiliojoje aplikacijoje mato visą informaciją (vietą, mokyklą, kabinetą, patalpą ar erdvės pavadinimą, mokinių sąrašą ir pan.). Prieš pradėdami veiklas specialistai atlieka atvykusių vaikų lankomumo žymėjimą mobiliuoju telefonu (priglaudžiant moksleivių pažymėjimų arba viešojo transporto e-bilietų korteles prie mobiliojo telefono) ir taip yra užfiksuojamas vaikų atvykimas (laiku ar pavėlavus). Taip pat mobiliąja aplikacija specialistui suteikiama galimybė „perkelti“ vaikus, kurie atvyksta į veiklą ne su savo grupe, taip užtikrinant sklandžią lankomumo apskaitą. Mobilioji aplikacija taip pat turi funkcionalumą, leidžiantį specialistams inicijuoti tvarkaraštyje numatytų veiklų laiko keitimą, atšaukimą ar pavadavimo prašymo teikimą, kurio pagrindu mokyklos administracija gali priimti atitinkamus sprendimus.
Tėvų dalyje, tėvams pateikiama aktuali informacija apie jų vaikų lankomas veiklas, tvarkaraštį bei faktinį lankomumą.

Kuo išskirtinis?

Kauno miesto savivaldybės valdomų neformalaus vaikų švietimo sistemos išskirtinumas ir svarbiausi ypatumai yra:
• vykdyti faktinę vaikų lankomumo apskaitą ir kontrolę sistemoje;
• vykdyti faktinę vaikų lankomumo apskaitą ir kontrolę kortelėmis su RFID duomenų nuskaitymo mobiliąja aplikacija per išmanųjį įrenginį (telefoną). Visos sistemos funkcionalumui nupirkti 836 vnt. mobiliųjų telefonų;
• susieti moksleivio pažymėjimą su sistema ir gauti aktualius duomenis iš Mokinių registro;
• vykdyti faktinę patalpų ir erdvių neformaliajam vaikų švietimui panaudoti apskaitą ir kontrolę;
• analizuoti nuomojamų patalpų efektyvumą;
• vykdyti specialistų (trenerių ir pedagogų) faktinio užimtumo apskaitą;
• vykdyti faktinę užsiėmimų (treniruočių, būrelių, pamokų) užimtumo apskaitą;
• vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programų stebėseną;
• tėvams (ar kitiems įgaliotiems asmenims) matyti atstovaujamų vaikų lankomas neformaliojo vaikų švietimo veiklas, tvarkaraščius, faktinį lankomumą;
• automatiniu būdu nustatyti vaiko priklausomumą socialinėms grupėms (pvz. daugiavaikėms ar socialinės rizikos šeimoms), kurioms taikomos mokesčio lengvatos už lankomas neformalaus vaikų švietimo veiklas. Taip nereikia socialinėms grupėms priklausantiems vaikams papildomai pateikti tai įrodančių dokumentų;
• užtikrintas administracinių procesų spartumas ir sutrumpėjusi administracinė našta;
• padidinta specialistų koncentracija į paslaugų kokybę ir veiklai skirto laiko išnaudojimo efektyvumą.

Video nuoroda: -

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą